Algemene voorwaarden Neza Events 

Definities

 

Gebruiker: Onder de gebruiker van de algemene voorwaarden wordt verstaan Neza Events, gevestigd te Wuustwezel. Ingeschreven in het handelsregister onder KBO- nummer 0833.926.816.

 

Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft verstrekt tot het aankleden van / organiseren van een bruiloft, evenement, huwelijksaanzoek of feest of een reservering plaatst voor het huren van styling materialen van Neza Events.

 

Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening 

 

Artikel 1. algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op door Neza Events gedane aanbiedingen en offertes en alle overeenkomsten waarbij Neza Events partij is, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing en van kracht.

 

Artikel 2. Totstandkoming & inhoud overeenkomst

2.1 Offertes van Neza Events worden digitaal verzonden en hebben een geldigheidsduur van twee weken. De offerte is wederzijds vrijblijvend. Een tweede en volgende offerte, waarin een aanpassing is verwerkt op verzoek van de opdrachtgever, heeft een geldigheidsduur van zeven dagen en vervangt voorgaande offerte. 

2.2 Een offerte bestaande uit verschillende onderdelen verplicht Neza Events niet tot het verrichten van een gedeelte van de offerte tegen de voor dat gedeelte in de offerte opgegeven prijs. Neza Events werkt met ook met pakketprijzen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk per e-mail of brief de gewenste offerte accepteert of een voorschot betaald.

2.4 Alle door Neza Events gehanteerde prijzen zijn inclusief 21% BTW. 

 

Artikel 3. uitvoering van overeenkomst

3.1 Neza Events is pas verplicht de overeenkomst van opdracht uit te voeren, na ontvangst van digitaal akkoord én betaling van het overeengekomen bedrag als bedoeld in artikel 5.1.

3.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst van opdracht dit vereist, heeft Neza Events het recht voor de uitvoering van de overeenkomst de hulp van derden in te schakelen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn inbegrepen of komen voor rekening van Neza Events.

3.3. Andere personen dan bedoeld in artikel 3.2, zoals toeleveranciers, worden ingeschakeld door en voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 4. medewerking door opdrachtgever

4.1 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle gegevens, welke Neza Events overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de door Neza Events gewenste vorm en wijze aan Neza Events ter beschikking worden gesteld.

4.2 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Neza Events wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

 

Artikel 5. betaling

5.1 Na akkoord van de gewenste offerte ontvangt Neza Events van de opdrachtgever een aanbetaling van 30% van het totaalbedrag (minimum 250 euro). De aanbetaling voor het resterend bedrag dient uiterlijk 1 maand voor het evenement betaald te zijn. Alle facturen worden digitaal verzonden en dienen per bank betaald te worden of anders afgesproken. Neza Events hanteert een 100% aanbetalingsregeling voor alle opdrachten.

5.2 Opdrachten die binnen vier weken plaatsvinden na akkoord van de opdracht, ontvangen geen factuur voor aanbetaling maar slechts één factuur voor 100% betaling.

5.3 Indien Opdrachtgever aanvullende wensen heeft, na het laatste telefonische interview dat 21-14 dagen voor het event plaatsvindt, dat meerkosten met zich meebrengt, ontvangt de Opdrachtgever ofwel een extra factuur ofwel de nog te betalen eindfactuur wordt aangepast, welke uiterlijk zeven dagen voor evenement betaald dient te zijn.

5.4 Indien de aanbetaling niet tijdig is verricht, verkeert opdrachtgever in verzuim en is Neza Events bevoegd de opdracht te beëindigen. Indien de volledige betaling niet tijdig is verricht, verkeert opdrachtgever in verzuim en is Neza Events bevoegd de opdracht niet uit te voeren.

 

Artikel 6. beëindiging, annulering, ontbinding

6.1 Annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk, is mogelijk, mits dit schriftelijk wordt gedaan. De uit de annulering voortvloeiende schade aan Neza Events dient middels een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst vergoed te worden. De omvang van deze vergoeding hangt samen met het moment van annulering en bedraagt een daarop afgestemd percentage van het totaalbedrag van het geannuleerde deel.

6.2 Omdat Neza Events  materialen reserveert en personeel inplant voor de opdrachtgever, kunnen deze niet meer beschikbaar worden gesteld voor anderen. Daarom gelden er annuleringskosten bij het opzeggen van een overeenkomst. 

6.3 Neza Events  heeft het recht een overeenkomst te beëindigen en/of te weigeren, indien de inhoud naar oordeel de belangen en/of goede naam van de onderneming kan schaden. Hiervoor heeft de opdrachtgever geen recht op een vergoeding in welke vorm dan ook.

6.4 Indien de klant  de overeenkomst wilt annuleren gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– bij annulering tot 6 maanden voor evenement: 30 % van de totale overeengekomen som

– bij annulering vanaf 6 maanden tot 4 maanden voor evenement: 50 % van de totale overeengekomen som

– bij annulering tussen 4 maanden en 2 maanden tot aanvang evenement: 80% van de totale overeengekomen som

– bij annulering minders als 2 maanden van evenement: 100% van de totale overeengekomen som

Aantal dagen en uren teruggerekend vanaf 00.00 uur van aanvang dag van evenement. Indien evenement eerder opgebouwd wordt, geldt dag van opbouw.

6.5 In geval van extra gemaakte kosten door Neza Events, zullen gemaakte kosten ook in rekening gebracht worden aan de klant. 

6.6 Het verzetten van de datum van het feest, in geval van een uitzonderlijke overmachtsituatie, kan zonder meerkosten, mits schriftelijk 3 maanden vòòr het feest doorgegeven wordt aan Neza Events. Nieuwe datum dient doorgegeven te worden. Als opdrachtgever geen nieuwe datum heeft, wordt er een voucher opgemaakt door Neza Events. 
 

Artikel 7. aansprakelijkheid materiaal 

7.1 Gehuurde materialen komen volledig voor risico van de huurder/opdrachtgever vanaf het moment dat de opdrachtgever de materialen in ontvangst heeft genomen. De huurder dient zich bij het afhalen van de gehuurde materialen te kunnen legitimeren. De huurder draagt gedurende de gehele periode het risico voor verlies of beschadiging van gehuurde materialen, dus ook tijdens transport dat door hem zelf wordt verricht.

 

Artikel 8. overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke tekortkoming die Neza Events niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet of rechtshandeling. Ziekte en/of ongeval, diefstal of vernieling van bedrijfsmiddelen, transportmoeilijkheden, brand en natuurgeweld vallen tevens onder overmacht.

8.2 Indien zich een situatie van overmacht voordoet waarbij de uitvoering van de overeenkomst belemmerd wordt, behoudt Neza Events zich het recht voor de opdracht aan te passen. Evenementen die geheel of gedeeltelijk plaatsvinden in de openlucht, dienen rekening te houden met uitvoeringsbelemmeringen door slecht weer. Neza Events behoudt zich het recht toe het verhuurmateriaal niet op te stellen indien dat niet verantwoord of onmogelijk lijkt.

8.3 Geheel of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst door Opdrachtgever vanwege voorspeld slecht weer is mogelijk, mits dit schriftelijk wordt gedaan. Artikel 6.1 is hierop van toepassing.

 

 

Artikel 9 – Promotiemateriaal 

9.1 Opdrachtgever geeft Neza Events de toestemming om de naam van opdrachtgever en het promotiemateriaal, zoals foto’s en videomateriaal, te gebruiken voor promotie doeleinden.

9.2 Neza Events kan promotiemateriaal gebruiken voor promotie doeleinden zoals referentie op website, instagram, facebook, een blog, beursmateriaal, etc.

9.3 Het promotiemateriaal wordt slechts gebruikt ten behoeve van het promotie programma van Neza Events.

9.4 Alle materialen die Neza Events gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en alle verhuurde artikelen blijven te allen tijde volledig eigendom van Neza Events.

9.5 Fotomateriaal en moodboards ter visuele ondersteuning van de opdracht blijven eigendom van Neza Events en mogen niet zonder schriftelijke toestemming oneigenlijk worden gebruikt of aan derden worden verstrekt.

 

 

Artikel 10. schade & verlies

10.1 Alle materialen blijven te allen tijde eigendom van Neza Events en mogen niet worden wederverhuurd of uitgeleend zonder schriftelijke toestemming van Neza Events. De materialen zullen door Neza Events in goede staat worden afgeleverd. De Opdrachtgever is verplicht het materiaal te gebruiken overeenkomstig het doel waarvoor het is bestemd en het zorgvuldig te gebruiken en te bewaken. De materialen dienen door de opdrachtgever aan Neza Events in dezelfde staat als dat het verhuurde ontvangen is, te worden teruggegeven.

10.2 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en/of beschadiging aan alsmede diefstal en/of vermissing van het gehuurde. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal, verduistering of bezwaring van materialen van Neza Events worden nader te bepalen kosten in rekening gebracht.

10.3 Materialen van Neza Events zijn niet bestand tegen vochtige weersomstandigheden waaronder ook dauw valt. Indien de opdrachtgever toch besluit om de verhuurde materialen in vochtige weersomstandigheden te gebruiken, is dit geheel voor het eigen risico van de opdrachtgever.

10.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, hoe ook genaamd, en hoe ook veroorzaakt, aan het verhuurde toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming of niet en van toedoen van derden of niet.


 

Artikel 11. Privacy

11.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die
zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
11.3. Neza Events zal steeds zorg dragen voor de juiste verwerking van de
gegevens hem verstrekt door de Klant in overeenstemming met het Belgisch recht,
specifiek verwijzend naar de desbetreffende bepalingen in de Wet van 8 december 1992
voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van
persoonsgegevens en zijn uitvoeringsbesluit

 

Artikel 12. geschillen

 

Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van of voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met Neza Events, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement van Neza Events onder toepassing van het Belgisch recht.